• önüm_banner

Önümler

 • Akylly datçik bilen innowasion gel mini dyrnagy çyrasy

  Akylly datçik bilen innowasion gel mini dyrnagy çyrasy

  * Innowasiýa gel dyrnagy çyrasy

  * USB kabeli we ulanyjy gollanmasy

  * Easyönekeý we çalt DIY dyrnak sungaty üçin

  * Ykjam we ýakymly dizaýn

  1. 2022-nji ýylda iň täze, iň çalt, iň ussat, dyrnagy güýçlendirmek.

  2. Flexi-fit, Dyrnaga ajaýyp, Ulanmak aňsat.

 • Professional iş stoly telefon şekili 35KG dyrnak buraw maşyny

  Professional iş stoly telefon şekili 35KG dyrnak buraw maşyny

  Täze geliş!“Misbeauty Desktop” telefon görnüşi Nail Drill SN364M, “gözellik salonyňyza öýe getirmäge” we proýekt ýaly öz manikýurlaryňyzy ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän 35,000 RPM ýokary ýadrosyz hereketlendiriji bilen üpjün edilýär.Funksional, köptaraply we asuda, dyrnak ideg weteranlary we täze gelenler üçin möhüm gural.

 • Tolkunly LCD ekran hünärmen çotgasyz 35K dyrnak buraw maşyny

  Tolkunly LCD ekran hünärmen çotgasyz 35K dyrnak buraw maşyny

  Professional dyrnak buraw öndürijisi, 35000 RPM bilen çotgasyz.Her möwsümde täze stilleri çykaryň.LCD displeý bilen, Super asuda we ulanmak üçin amatly.

 • Pro Cure simsiz 48w LED UV çyrasy

  Pro Cure simsiz 48w LED UV çyrasy

  SN468 LED UV dyrnak çyra monjuklarymyzyň hersinde ýokary ýagtylyk we ýagtylyk netijeliligi, pes elektrik energiýasy sarp edilişi, uzak ömri bolan Qualityokary hilli TaiWan çipi bar.Bu çyranyň ýokary güýji, pes yssylygy bilen ajaýyp bejergisi bar, zyýany ýok we jelleriňizi çalt we täsirli guradyň.UV jeli, UV rezin, poli jel bilen oňat gabat gelýär.

 • Powerokary kuwwatly 96W RED çyra simsiz LED UV dyrnak çyrasy

  Powerokary kuwwatly 96W RED çyra simsiz LED UV dyrnak çyrasy

  Dyrnak tehnologiýasyny öwrenýänler ýa-da ykdysady, ýöne täsirli lampa gözleýän hünärmenler üçin iň oňat dyrnak çyrasy.

  Strategiki taýdan ýerleşdirilen ýokary hilli UV / LED monjuklary bilen bäş barmagyň hemmesini bejermek ukybyna eýe.

  Öňki görnüş düwmeleri, hereket sensory 10sek, 30 sek, 60 sek we 99 sekunt taýmer, çykarylýan lýubo we 28800 mAh akkumulýator bilen aňsatlyk bilen guruldy.

  Batareýa 12 sagada çenli iş wagty, doly zarýad beriş wagty @ 2,5 sagat

 • GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI BEAM LED Dyrnak çyrasy 18w

  GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI BEAM LED Dyrnak çyrasy 18w

  Dyrnak gözelligi pudagy elmydama hyýalyňyzdan has çalt üýtgeýär.Edil iň täze zarýad berilýän fleş bejergisi ýaly güýçli fokusly lampa ýaly, Gelişiň häzirki wagtda ABŞ-nyň dyrnak gözellik bazarynda şuňa meňzeş birini satýandygyny bilmersiňiz.

  Softumşak jel maslahatlaryny bejermek we jeli çalt bejermek üçin ýörite döredildi.360 dereje erkinlik bilen, bir barmak dyrnagyny takyk we güýçli guradyp bilýär.Bu hakykatdanam innowasion dizaýn we ýokary hyzmat göwrümli salonlar üçin dyrnak çyrasyna ajaýyp goşundy.

  Misbeauty FOCUSED BEAM LED NAIL çyrasy gelýär!UV dyrnak çyrasy we LED yşyklandyryş köp funksiýaly salon derejeli dyrnak çeper guraly - 30-60-njy ýyllarda dyrnak ýelimli akril gel dyrnaklaryny çalt bejermek, giň yşyklandyryş diapazony üçin sazlanylýan ýagtylyk burçy, aňsat işlemek üçin zarýad berilýän simsiz dizaýn, dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrýar. manikýur pedikýur işleýär.Bu çyranyň ýokary güýji, pes yssylygy bilen ajaýyp bejergisi bar, zyýany ýok we jelleriňizi çalt we täsirli guradyň.

 • GRADIENT Reňkli GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞ DÖWRÜN DURMUŞ MASHINASY 35.000RPM

  GRADIENT Reňkli GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞ DÖWRÜN DURMUŞ MASHINASY 35.000RPM

  Iň ýokary çotgasyz hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylan SN357GS, ömri 10000 sagatdan gowrak.Andokary we sazlanyp bilinýän RPM (0-35,000) bilen güýçli, pes ýylylyk we pes ses.Akylly LCD ekrany we çalt zarýad ulgamy bilen 8 sagatdan gowrak ulanylyşyň zarýad berilýän dizaýny.

  Dok ulgamyna zarýad bermek, stansiýa arkaly iş stoly dyrnak hyzmaty üçin işlemek üçin dyrnak stoluna gowy ýerleşdirilip bilner. Elektron faýly zarýad beriş stansiýasy arkaly zarýad bermek has amatly, gönüden-göni zarýad bermek üçin enjamy goýmagyň zerurlygy ýok adapter arkaly.

  Işlemek aňsat we iki eliňiz üçin ajaýyp.

 • GÖRNÜŞLI Dyrnak buraw maşyny 35.000RPM

  GÖRNÜŞLI Dyrnak buraw maşyny 35.000RPM

  Täze geliş!Misbeauty Nail Drill SN362M, “gözellik salonyňyza öýüňize getirmäge” we proýekt ýaly öz manikýurlaryňyzy ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän 35,000 RPM ýokary ýadrosyz hereketlendiriji bilen gelýär.Funksional, köptaraply we asuda, dyrnak ideg weteranlary we täze gelenler üçin möhüm gural.

 • Professional 100% Kolinskiý Sable akril dyrnak çotgalary

  Professional 100% Kolinskiý Sable akril dyrnak çotgalary

  9 dürli ölçegdäki Dyrnak Art Liner çotgalary dürli şekilde we ululykda bolýar, şonuň üçin oýulan güller, dyrnaklary uzaltmak we ş.m.Dowam etmek üçin döredilen bu çotga, pikirleriňizi dyrnagyňyza ýetirmek üçin iň oňat materiallardan 100% elde işlenip düzüldi.Kristal kesilen akril tutawaçdan, asetona çydamly bazadan we akril amaly üçin egrilik dizaýnyndan.

 • Tebigy aç-açan ýarym gapak, doly örtük, fransuz dyrnagy barada maslahatlar

  Tebigy aç-açan ýarym gapak, doly örtük, fransuz dyrnagy barada maslahatlar

  Spesifikasiýa: guty üçin 500 sany, 9 dürli ululykda

  Bir guty gaplamagyň ululygy: 17.5 * 9.2 * 3.1 sm (uzynlygy * ini * beýikligi)

  Bir gutynyň agramy: 145g

  Kartonyň ululygy: 69 * 39 * 30 sm 120 guty / karton 18KG

  Dyrnak sungaty üçin galp dyrnaklar ýelim ýa-da dyrnak iki taraply lenta bilen birikdirilip bilner

  Ony ýelmänsoň, artykmaç dyrnaklary skalpel bilen kesiň we gum bilen manikýur ediň.

  Spesifikasiýa: 0-9 modellere bölünen 500pcs / guty.San üçin 50 sany

  Dürli dyrnak ululyklary üçin amatly

  Tebigy dyrnaklar

  Haryt ady: Dyrnak bölegi

  Önümiň aýratynlyklary: guty üçin 500 bölek

  Önümiň reňki: Tebigy reňk

  Önümiň agramy: takmynan 150g

 • GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI Dyrnak buraw maşyny

  GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI Dyrnak buraw maşyny

  Iň ýokary çotgasyz hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylan SN357GS, ömri 10000 sagatdan gowrak.Andokary we sazlanyp bilinýän RPM (0-35,000) bilen güýçli, pes ýylylyk we pes ses.Akylly LCD ekrany we çalt zarýad ulgamy bilen 8 sagatdan gowrak ulanylyşyň zarýad berilýän dizaýny.

  Dok ulgamyna zarýad bermek, stansiýa arkaly iş stoly dyrnak hyzmaty üçin işlemek üçin dyrnak stoluna gowy ýerleşdirilip bilner. Elektron faýly zarýad beriş stansiýasy arkaly zarýad bermek has amatly, gönüden-göni zarýad bermek üçin enjamy goýmagyň zerurlygy ýok adapter arkaly.

  Işlemek aňsat we iki eliňiz üçin ajaýyp.

 • 35K GÖRNÜŞ GÖRNÜŞLI DÖWRÜN DURMUŞ MASHINASY

  35K GÖRNÜŞ GÖRNÜŞLI DÖWRÜN DURMUŞ MASHINASY

  UV ýüzüni bejermek bilen çydamly alýumin garyndy materialy

  HD displeý aýlaw tizligi we batareýa kuwwaty

  Tokary tork 35,000 RPM

  Ultra ýumşak çotgasyz motor, asuda we yrgyldy mugt

  3-10 sagat doly zarýaddan soň 8-10 sagat batareýa ömri

  Aňsat ulanmak üçin akylly oýnamak / pauza gözegçilik

  Üýtgeýän tizlik dolandyryşy

  Öňe / Tersine geçmek

  Akylly Howpsuzlyk Artykmaç Gorag

  Asetona çydamly gutarnykly dolandyryş gutusy

  Iş stolunda aňsat zarýad almak üçin akylly zarýad bazasy

  Carryeňil götermek üçin ykjam ýeňil agram

  110 / 220V wolt awtomatik kommutasiýa

  7 reňk: Ak, gara, gyzyl, gül altyn, kümüş süýt, altyn

12Indiki>>> Sahypa 1/2