• Akylly datçik bilen innowasion gel mini dyrnagy çyrasy
  • Akylly datçik bilen innowasion gel mini dyrnagy çyrasy
  • Akylly datçik bilen innowasion gel mini dyrnagy çyrasy
  • Akylly datçik bilen innowasion gel mini dyrnagy çyrasy
  • Akylly datçik bilen innowasion gel mini dyrnagy çyrasy
  • Akylly datçik bilen innowasion gel mini dyrnagy çyrasy

Akylly datçik bilen innowasion gel mini dyrnagy çyrasy

Gysga düşündiriş:

* Innowasiýa gel dyrnagy çyrasy

* USB kabeli we ulanyjy gollanmasy

* Easyönekeý we çalt DIY dyrnak sungaty üçin

* Ykjam we ýakymly dizaýn

1. 2022-nji ýylda iň täze, iň çalt, iň ussat, dyrnagy güýçlendirmek.

2. Flexi-fit, Dyrnaga ajaýyp, Ulanmak aňsat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Çalt-gury dyrnak LED çyrasy

“LED” innowasiýasynda indiki, mugt bejeriş amatlylygyny üpjün edýär.Nädogry çeýe dizaýnly dyrnak çyrasy jel ýelimini çalt bejerip biler, dyrnaklaryňyzy bary-ýogy 3 minutda edip bilersiňiz.2022-nji ýylda iň täze, iň çalt, iň ussat, dyrnagy güýçlendirmek.

13
9

Aýratyn dizaýn

Hilini göz öňünde tutup, bu dyrnak çyrasy Beetles-iň ýalan dyrnaklaryny giňeltmek ulgamlaryny ulanmak üçin ýörite döredildi.Dyrnaklaryňyzy aňsatlyk bilen uzadyp, DIY Dyrnaklaryň hezilinden lezzet alyp bilersiňiz.

Göçme we ýakymly

 

Mini dyrnak çyrasy gaty çeýe we götermek aňsat!Gel manikýurlarynyň we dyrnak sungatynyň ähli görnüşlerinde size kömek edip biler, esasy jel we dyrnak ýelimini, gel dyrnagyny çalmak, ýokarky palto, dyrnak uzatmak jelini bejerip biler.
Güýçli we netijelilik: goşa ýagtylyk çeşmeleri, USB kabeli we duýgur wyklýuçatel we ulanyjy gollanmasy bilen bu ykjam dizaýn 5W UV çyrasy gel dyrnak sungaty üçin täsirli.(Bellenen wagt 60-lar, lampa 60-njy ýyl işlänsoň awtomatiki öçýär.

e.

DUNDURYŞ

Deriniň kontaktlary arkaly allergiki täsire sebäp bolup biler.Ulanmak üçin görkezmeleri üns bilen okaň.Hünär taýdan düzülen we diňe dyrnaklar üçin ulanylýar.Göz, agz we deri bilen gatnaşykdan gaça duruň.Olar bilen gatnaşykda bolsa, derrew suw bilen ýuwuň.Haýsydyr bir waka bar bolsa, derrew lukmana ýüz tutuň.Gyzarma we gyjyndyrma ýüze çyksa, önümi ulanmagy bes ediň.Çagalaryň elinden daşda duruň.

10

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň