Habarlar

 • Dyrnak çyrasyny näçe gezek çalyşmaly?

  Dyrnak çyrasyny näçe gezek çalyşmaly?

  Dyrnak sungaty, esasanam fototerapiýa ýelimi bilen dyrnak sungaty, fototerapiýa ýelimi berkitmek üçin ultramelewşe şöhle şöhlelenmesi üçin zerur bolan dyrnak çyrasy, çyra, uv çyrasy we LED lampa näçe wagt üýtgemeli? ?N ...
  Koprak oka
 • Dyrnagy yşyklandyranymda näme üçin elim agyrýar?

  Dyrnagy yşyklandyranymda näme üçin elim agyrýar?

  Bir dostum, dyrnagyň manikýur bolanda dyrnagyň çyrasynyň eli agyrjakdygyny aýtdy, munuň sebäbi näme?Köplenç sebäpler 1. Bir gezekde gaty köp ýelim, ýagtylygy ýakanyňyzda, ýagtylyk bejergisi ýelim bejeriş toplumy belli bir mukdarda ýylylygy, ýelim bilen örtüler ...
  Koprak oka
 • “Largo” dyrnakly suratkeş, “TikTok” 90-njy ýyllaryň meşhur eserlerini tapdy

  LARGO - Sag tarapynda Devin Strebler epiki emeli dyrnaklary geýip, “Powerpuff Girls” -iň flirt görnüşleri bilen boýaldy.Bu eliň hemmesi işdi.Bu eli Mazmunlydy.Çep tarapynda hiç zat.Bu dyrnaklar, gülgüne lateks ellikiniň içinde gysga, ýalaňaç, tebigy saklandy.Thi ...
  Koprak oka
 • Gözellik ýaş bilen çäklenmeýär, ýaş hytaýlylar 55 ýaşdan uly ene üçin manikýur edýärler

  4-nji oktýabrda, Şanhaý 00-dan soňky manikurist Sýao Wang, beýleki manikuristler bilen bilelikde, goşa dokuzynjy festiwalda 55 we ondan uly eneler üçin mugt manikýur etdi.Sýao Wangyň pikiriçe, iki ýyl töweregi wagt bäri manikýur pudagynda işleýär.Ondan öň muny ýaşlar üçin edipdi.Şu...
  Koprak oka
 • Dyrnagy kashtan ysy bilen gowy görýärsiňizmi?

  Möwsümler üýtgese, eşik otagynyň bölünişi hem gaýtalanýar.Aslynda, barmaklaryň ujunyň nagşy birmeňzeş.Günde sekiz ýüz gezek dyrnagyňyza göz aýlasaňyzam, belli bir wagtdan soň ýadarsyňyz. Eger siz hem manikýur höwesjeň bolsaňyz, geliň we täze güýz görüň ...
  Koprak oka
 • Täze geliş hünärli ýokary derejeli çotgasyz dyrnak buraw maşyny

  Täze geliş hünärli ýokary derejeli çotgasyz dyrnak buraw maşyny

  Yzygiderli täzelenmek isleýän kompaniýada esasy tehnologiýa, Güýçli R&D topary we ajaýyp üpjünçilik zynjyry bolmaly.Bu ýokary hilli önümleriň ösmegi üçin zerur şertdir.Bir marka indu-da öňdebaryjy bolup biler ...
  Koprak oka
 • Professional simsiz dyrnak çyrasy

  Professional simsiz dyrnak çyrasy

  2022-nji ýylda bazarda dyrnak çyralarynyň köp görnüşi bar.Simsiz dyrnak çyrasy, kiçi dyrnak çyrasy ýaly. Emma gowy dyrnak çyralary seýrek.Bazarda howpsuzlyga howp salýan dyrnak çyralary hem bar.Esasy sosial platformalarda, tomus eşikleriniň we tomusyň mazmunyny paýlaşmak ...
  Koprak oka
 • Näme üçin çotgasyz dyrnak matkasyny saýlamaly?

  Näme üçin çotgasyz dyrnak matkasyny saýlamaly?

  Dyrnak sungaty bazary barha ulalýar we dyrnak burawynyň köp görnüşi bar.Düşünmeseňiz, käbir söwdagärleriň duzagyna düşüp bilersiňiz: garyp önümi gymmat bahadan satyn almak.Häzirki wagtda ...
  Koprak oka