Biz hakda

“Dongguan Misbeauty Cosmetics Co., Ltd.”

Dongguan Misbeauty Cosmetics Co., Ltd., dyrnak önümlerini öndüriji hökmünde MisBeauty elmydama eller we aýaklar üçin gözelligiň wadasy we mümkinçiligi üçin ýokary hilli we innowasiýa önümlerini getirmegi maksat edinýär!Salony we spa hünärmenini iň ýokary hilli dyrnak hyzmatlary üçin zerur zatlar bilen üpjün etmegi maksat edinýäris, dyrnak gözelligini gözlemekde nähili täze üýtgeşmeleriň boljakdygyna şaýat boluň!

biz hakda

Dongguan MisBeauty Cosmetics Co., LTD 8 ýyllap dowam eden tagallalardan we dyrnak gözelligine hemişe ägirt uly wepalylykdan soň, dyrnak çyrasy we dyrnak buraw maşyny we beýleki dyrnak önümleri halkara derejesinde tanalýan önümçilige öwrüldi.

2000 inedördül metr zawod, 80-den gowrak işçi we güýçli gözleg-barlag bölümi bilen müşderilerimize elmydama çalt we netijeli hyzmat edip bilýäris.Aýlyk önümçilik kuwwaty 20,000 birlik bolup, müşderileriň gyssagly eltiş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin çalt iberilip bilner.Ajaýyp gözleg we gözleg toparyna tabşyrylan Misbeauty ortaça her aý täze önüm öndürip biler, biz täze esasy tehnologiýalary dowam etdirýäris we dünýä ulanyjylaryna iň täze we iň oňat önümleri hödürleýäris.

biz hakda (1)
biz hakda (5)
biz hakda (4)

"Ilki bilen hil, müşderi ilki we has gowy hyzmat", bu biziň esasy ynanjymyz, Europeewropadan, ABŞ-dan we ş.m. 300-den gowrak direktor bilen gowy hyzmatdaşlygy saklamakdyr. Aboveokardaky maglumatlardan görnüşi ýaly, esasy müşderilerimiz Demirgazyk Amerikadan, biz bazarymyzy we işimizi bütin dünýäde giňeltmäge synanyşýar.Strategiki hyzmatdaşlyk syýasatyny durmuşa geçiriň we ýeňiş gazanmak.

Misbeauty-nyň nusga sergisinde kompaniýamyzyň dyrnak çeper önümleriniň 100-den gowrak nusgasy görkezilýär, Esasan dyrnak çyrasy we dyrnak burawy we beýleki dyrnak gurallary görkezilýär.Bazary has gowy ösdürmek üçin, nusga otagy global dyrnak üpjün edijileriniň synag etmegi üçin köp sanly nusgany saklaýar.

Şeýle hem, daşary ýurtly müşderileri Misbeauty baş ofisine baryp görmek we habarlaşmak üçin garşy alýarys.

Müşderilerimize ýokary hilli önümler, öndürijilikli öndürijilik we bäsdeşlik bahalary bilen iň çyn ýürekden hyzmat ederis.Önümiň hiliniň durnuklylygyny üpjün etmek üçin: IQC we OQC bölümlerimiz, material satyn almakdan başlap, önüm gowşurylyşyna çenli ähli önümçilik prosesiniň hiline berk gözegçilik eder.

biz hakda (3)
biz hakda (2)
şahadatnama1

Önümlerimizden başga-da, müşderilere 1 ýyl mugt kepillik hyzmatyny hödürläris.

Kepillik çäginde, haýsydyr bir önümde hil meselesi bar bolsa, bejerip biljekdigiňizi tassyklasak, eltip bermek arkaly täze çalyşýan bölekleri iberip bileris.nädogry önümleri bejerip bilmejekdigiňizi tassyklasak, size çalyşmak ýa-da karz bermek üçin täze maşynlar hödürläris

Näme üçin bizi saýlamaly?

näme üçin bizi saýlaýarys (1)

Gowy başlamak üçin mugt nusgalary beriň

näme üçin bizi saýlaýarys (2)

CE we RoHS şahadatnamasy bilen 1 ýyl kepillik

näme üçin bizi saýlaýarys (3)

Size OEM / ODM hyzmatyny hödürlemek üçin kiçi MOQ

näme üçin bizi saýlaýarys (4)

Tejribeli işçiler we berk hil barlagy (QA Report)