Näme üçin çotgasyz dyrnak matkasyny saýlamaly?

näme üçin saýlamaly?

Dyrnak sungaty bazary barha ulalýar we dyrnak burawynyň köp görnüşi bar.Düşünmeseňiz, käbir söwdagärleriň duzagyna düşüp bilersiňiz: garyp önümi gymmat bahadan satyn almak.

Häzirki wagtda bazarda iň köp ýaýranlar çotgasyz dyrnak türgenleşikleri we uglerod çotgasy dyrnak türgenleşikleri.Olary aýry aýdyp bilersiňizmi?

Onlaýnda tapyp boljak tonna dyrnak türgenleşikleri we elektrik faýllary bar we bu haýsy dyrnak burawynyň siziň üçin iň amatly boljakdygyny we näme üçin kömek etjekdigimizi kesgitlemek gaty kynlaşdyrýar.

Bu e-poçta bilen, häzirki wagtda bazarda köplenç peýda bolýan simsiz dyrnak matkapyny deňeşdireris we çotgasyz we uglerod çotgasy üçin dyrnak matkasyny kategoriýalaşdyrarys, beýlekisi (Metalic Brush) Misbeauty-dan işlenip düzülýär.

näme üçin saýlamaly_01

Çotgasyz dyrnak burawynyň aýratynlyklary:

Iň ýokary çotgasyz motor - ýokary netijelilik

Misbeauty çotgasyz dyrnak buraw maşyny has ýokary çykaryş güýjüni, kiçi göwrümini we agramyny, has gowy ýylylyk ýaýramagyny we netijeliligini, has giň iş tizligini we gaty pes elektrik sesini birleşdirýän çişsiz hereketlendiriji bilen gelýär.8-10 sagat 3 sagat doly zarýaddan soň batareýanyň ömri

Lighteňil we asuda, saklamak üçin amatly

Lighteňil el eseri, ajaýyp güýçli, asuda we rahat işleýär!Wibrasiýany zordan duýup bilersiňiz.Bu size asuda we gaty hezil manikýur tejribesini berýär.

Geliň, olaryň arasyndaky tapawuda göz aýlalyň:

Hil reýtingi

Çotgasyz> Metal çotga> Uglerod çotgasy

Bahalary deňeşdirmek

Çotgasyz dyrnak burawynyň bazar bahasy 35000rpm: 60-80 dollar

Uglerod çotgasy dyrnak burawynyň bazar bahasy 35000rpm: 40-50 dollar

näme üçin saýlamaly_02

Jikme-jik derňew

Çotgasyz hereketlendiriji 20K sagat üznüksiz işläp biler, uglerod çotgasy hereketlendirijisi 500 sagat üznüksiz işläp biler

Çotgasyz hereketlendirijileriň güýji sarp edilişi uglerod çotgalarynyň diňe üçden bir bölegidir

Çotgasyz hereketlendiriji has durnukly we has ýuwaş we asuda işleýär

Elektrik faýlyňyzda näçeräk tölemäge taýýardygyňyzy kesgitläniňizde, dyrnak matkasyny ulanjak ýygylygyňyzy göz öňünde tutuň.

Siziň üçin iň oňat dyrnak matkasy näme?


Iş wagty: Iýun-03-2019