Dyrnagy yşyklandyranymda näme üçin elim agyrýar?

 

Bir dostumyň eli diýdidyrnak çyrasydyrnak manikýur bolanda agyrar, sebäbi näme?

Köplenç sebäpler

1. Bir wagtyň özünde gaty köp ýelim, ýagtylygy ýakanyňyzda, ýagtylyk bejergisi ýelim bejeriş toplumy belli bir mukdarda ýylylygy siňdirer, has köp sorulýan ýylylyk bilen örtülen ýelim elleriň ýanmagyna sebäp bolar;.

2. Dyrnak gaty inçe bolsa, ýelim tarapyndan sorulýan ýylylyk barmaklaryň ýanma duýgusyny we agyrysyny hasam artdyrar.

3. deri aşa duýgur we UV çykýan UV şöhlelerine reaksiýa berýär.

Çözgüt

1. ueelim birnäçe gezek inçe ulanylyp, bir gezek guradylyp, 1-2 gezek gaýtalanyp, dyrnagyň dowamly we tekiz bolmagy üçin ulanylýar.

2. Inçe dyrnakly müşderiler üçin dyrnak sungatyny ýerine ýetireniňizde, dyrnagyň ýüzüni ýuwaşlyk bilen ýuwmaga üns beriň we dyrnagyň ýüzüni galyňlaşdyrmak üçin esasy paltadan soň güýçlendiriji jel ýa-da fototerapiýa jelini geýiň.

3. UV ýagtylygyna allergiýaňyz bar bolsa, ýerine LED çyrasyny ulanyp bilersiňiz, ýöne fototerapiýa jeliniň hemmesini LED bilen guradyp bolmajakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň!

https://www.misbeauty.com/gradient-color-pro-cure-cordless-48w-led-uv-lamp-product/

Iş wagty: 30-2022-nji noýabr