Professional simsiz dyrnak çyrasy

2022-nji ýylda bazarda dyrnak çyralarynyň köp görnüşi bar.Simsiz dyrnak çyrasy, kiçi dyrnak çyrasy ýaly. Emma gowy dyrnak çyralary seýrek.Bazarda howpsuzlyga howp salýan dyrnak çyralary hem bar.

Esasy sosial platformalarda tomus eşikleriniň we tomus manikýurlarynyň mazmunyny paýlaşmak ulanyjylar tarapyndan makullanýar.Gözelligi söýýän gyzlar üçin tomsuň gelmegi tebigy ýagdaýda bahar eşikleri bilen gabat gelmeli, hatda dyrnaklaram düzülmeli!Emma gyzlar, dyrnaklar owadan bolsa-da, munuň howpuny hakykatdanam bilýärsiňizmi?

Dyrnak gurallary barada aýdylanda, dyrnak lak jelini çalt howada guratmak we dyrnak lakynyň aňsatlyk bilen gaçmazlygy üçin dyrnak çyrasy bu işde aýrylmazdyr.

Dyrnak çyrasy dyrnak çeperçilik prosesinde jel polisini bejermek üçin ýörite ulanylýar.Häzirki wagtda bazardaky adaty dyrnak çyralary esasan UV lampalara, LED lampalara ýa-da UV + LED kombinasiýa lampalaryna bölünýär.Emma bu dyrnak çyrasynyň hili gaty erbet we içinde howp bar.

hünärmen

Bu ýerde size professional manikýur çyrasynyň haýsy şertler bilen enjamlaşdyrylmalydygyny aýdaryn.

Önümiň howpsuzlygy baradaky ilkinji kepillik: Gowy dyrnak çyrasy degişli howpsuzlyk şahadatnamasyna eýe bolmalydyr, CE roHs sertifikaty hökmanydyr.

Ikinjisi, LED monjuklaryň ýagtylyk çeşmesi: SN468 ýokary ýagtylygy we ýagtylygy, pes elektrik energiýasy sarp etmegi, uzak ömri bolan ýokary hilli TaiWan lampa monjuklaryndan ýasalýar.Bu çyranyň ýokary güýji, pes yssylygy bilen ajaýyp bejergisi bar, zyýany ýok we jelleriňizi çalt we täsirli guradyň.UV jeli, UV rezin, poli jel bilen oňat gabat gelýär.

Üçünjiden, SN468 Dyrnak çyrasy ýokary in Engineeringenerçilik ABS plastmassa we ýokarky ýaşaýyş jaýynda aseton subut ediji kompýuter materialyndan ýasalýar, aňsat arassalanýar, ýeňil, berk we sagdyn.

Aboveokardaky üç nokat, gowy dyrnak çyrasy üçin zerur şertlerdir.


Iş wagty: Iýul-18-2022