Dyrnak çyrasyny näçe gezek çalyşmaly?

Thedyrnak çyrasyDyrnak sungaty, esasanam fototerapiýa ýelimi bilen dyrnak sungaty, fototerapiýa ýelimi berkitmek üçin ultramelewşe şöhle şöhlelenmesi üçin zerur, bu dyrnak çyrasy çyrasy çyrany, uv lampasyny we LED çyrany näçe wagt üýtgetmeli?

Dyrnak çyralary, dyrnak dükanlary bar, bir sagatdan gowrak dyrnak ediň, müşderiler henizem sabyr edýärler, eger müşderileriň ýarym gün, 5,6 sagat garaşmagyny isleseňiz, köp adamyň garaşyp bilmejekdigi, gury çalt dyrnaklamak isleýärsiňizmi, temperaturany ýokarlandyrmak, çyrany çalyşmak üçin dyrnak çyrasynyň uv çyrasynyň näçe wagt gerekdigini görmek zerurmy?LED lampalar bilen näme tapawutlar bar?

Dyrnak çyrasyçyrany näçe wagt çalyşmaly

uv çyrasy, adatça çyrany çalyşmak üçin 6 aý ulanylýar.

çyrany üýtgetmek üçin belli bir wagt daşky gurşawyň temperaturasyna, çyglylygyň täsirine bagly bolup, 5 aý çyrany üýtgetmäň,

ultramelewşe şöhläniň uv çyrasy çykmagy durnuksyz bolar.

https://www.misbeauty.com/pro-cure-cordless-96w-led-uv-lamp-product/

Uv lampalar bilen LED lampalaryň arasyndaky tapawut.

uv lampalary we LED lampalary höwesjeňler hökmünde, ýöne birneme tapawutlandyryp bolýan bolsa, köp adam uv lampalary gök diýýär, ýöne LED lampalar hem gök çyra, bilmek isleseňiz, dyrnak tehnikinden soramak iň gowusy, olar has bilimli Özleri hakda, henizem uv lampalary we LED lampalary tapawutlandyrmak üçin aýratynlyklardan tapawutlandyrýarys: 1.

1 le tolkun uzynlygy

Uv çyrasynyň tolkun uzynlygy LED lampanyň tolkun uzynlygyndan gysga.uv çyranyň tolkun uzynlygy 365nm, ultramelewşe ýagtylyk, LED-iň tolkun uzynlygy 400-den 500nm, adaty yşyklandyryş bolsa birmeňzeş.

2 、 Yşyklandyryş ýörelgesi

uv çyrasy gaz çykaryjy ultramelewşe çyra, LED çyralar bolsa ýagtylyk diodlarydyr.

3 dry gury ýelim bişirmek başga

Uv çyrasy fototerapiýa jeliniň we dyrnaklaryň ähli markalaryny gury bişirmäge ukyply, LED yşyklar gury fototerapiýa dyrnaklary däl.

4 human adam bedenine zyýan

Uv çyrasy ultramelewşe şöhläniň bir görnüşidir, adam bedenine zyýan bar, derini gara etmek aňsat, gözlere zyýan bar, kataraktany almak aňsat, ultramelewşe ýagtylyga uzak wagtlap täsir etmek, ýöne şeýle hem almak aňsat rak.LED yşyk adaty ýagtylyk, hatda adam bedenini uzak wagtlap ulanmak zyýanly bolmaz.

5 、 Ömürboýy

Uv çyrasy gaz çykaryjy lampadyr, çyrany yzygiderli çalyşmaly, ýöne LED lampanyň ömri gaty uzyn, esasan üýtgemeli däl.

6 cost çykdajylary ulanmak

uv lampasy, LED lampadan has köp sarp etmek üçin, şeýle hem gymmat.

Uv çyrasy hakda bu ýerde, adatça çyrany çalyşmak üçin 6 aý wagt gerek, ýa-da ultramelewşe ýagtylygyň ýygylygy daşky görnüşden durnuksyz, ýöne uv çyrasynyň ýa-da LED lampasynyň bardygyny-da aýdyp bilmeýär.


Iş wagty: 30-2022-nji noýabr